Chào mừng quý vị đến với Trang riêng của thầy Thạch Trương Thảo.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Các vấn đề Tiếng Việt (n)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Thạch Trương Thảo
Người gửi: Thạch Trương Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:54' 18-08-2009
Dung lượng: 15.0 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Moät soá vaán ñeà veà söû duïng Tieáng Vieät trong soaïn thaûo vaên baûn
Thaïch Tröông Thaûo
TIN HỌC KEY
410 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP HCM.
Next
Thạch Trương Thảo
Giảng viên Đồ họa TTTH ĐH SPKT.
Giáo viên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1.
Mail: anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Điện thoại: 0987 039 863
Web:
http://graphicTTT.blogspot.com
http://anhchanghieuhoc2002.ViOLET.vn
http://www.key.com.vn/forum
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Noäi dung chính:
1. Môû ñaàu.
2. Giôùi thieäu boä goõ.
3. Caùc kieåu goõ vaø font chöõ töông öùng.
4. Thao taùc cô baûn vôùi Unikey.
5. Chuyeån maõ vaên baûn.
6. Khi khoâng goõ ñöôïc Tieáng Vieät.
7. Kết thuùc.
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Môû ñaàu
Nếu bạn không phải là dân "kẹp giấy" (văn phòng ấy) thì đôi khi bạn cũng gặp rắc rối về việc soạn thảo văn bản Tiếng Việt. Trước đây, bản thân tôi cũng đã từng khó chịu khi nhập liệu văn bản Tiếng Việt trên máy tính. Chính vậy, hôm nay tôi sẽ cùng bạn trao đổi kinh nghiệm về vấn đề này.
Hy vọng, chuyên đề này sẽ giúp bạn không còn "mệt mỏi" và mất thời gian trong việc soạn thảo văn bản trên máy tính.
Back
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Giôùi thieäu boä goõ
Windows laø heä ñieàu haønh cuûa Microsoft, ngoân ngöõ hieån thò chính laø Tieáng Anh. Do ñoù chuùng ta caàn boä goõ ñeå coù theå soaïn thaûo Tieáng Vieät. Maëc duø, caùc heä ñieàu haønh töø Windows XP trôû veà sau ñeàu coù hoã trôï vieäc nhaäp lieäu Tieáng Vieät (thaäm chí ñaõ coù heä ñieàu haønh hoaøn toaøn baèng Tieáng Vieät). Nhöng caùc boä goõ cuûa chính ngöôøi Vieät vaãn phuø hôïp hôn.
Hieän nay coù raát nhieàu boä goõ Tieáng Vieät, phoå bieán nhaát laø Vietkey vaø Unikey.
Theo kinh nghieäm baûn thaân thì toâi khuyeân baïn neân söû duïng Unikey thay vì Vietkey. Vì nhieàu lyù do maø toâi seõ lieät keâ ngay ñaây.

Next
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Giôùi thieäu boä goõ
Unikey coù ñaëc ñieåm noåi baät nhö:
- Laø chöông trình hoaøn toaøn mieãn phí.
- Chaïy treân taát caû caùc heä ñieàu haønh thoâng duïng nhö: Windows 9x/NT/2000/XP/Visa, Linux...
- Hoã trôï caû taát caû caùc kieåu goõ vaø baûng maõ tieáng Vieät thoâng duïng nhaát.
- Cho pheùp chuyeån maõ moät caùch deã daøng.
- Töï ñoäng xöû lyù moät soá loãi thöôøng gaëp trong quaù trình soaïn thaûo vaên baûn.
- Hoã trôï vaên baûn töï ñoäng (AutoText).
Khaùc vôùi nhieàu chöông trình baøn phím tieáng Vieät khaùc, UniKey hoaït ñoäng trong moâi tröôøng Windows NT/2000/XP khoâng caàn söû duïng ñeán clipboard cho baûng maõ unicode, vì vaäy baïn seõ khoâng bò maát noäi dung clipboard khi goõ tieáng Vieät unicode.
Next
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Tính tieän duïng cuûa Unikey
Back
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Caùc kieåu goõ vaø font chöõ
Chuù yù:
- Choïn baûng maõ töø boä goõ Tieáng Vieät (Vd: Choïn baûng maõ töø boä goõ Unikey).
- Choïn font chöõ töø chöông trình öùng duïng (Vd: Choïn font chöõ töø Microsoft Word).
Next
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Caùc kieåu goõ vaø font chöõ
Chuù yù:
- Choïn kieåu goõ töø boä goõ Tieáng Vieät.
- Choïn font chöõ töông öùng töø chöông trình öùng duïng.
Next
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Caùc kieåu goõ vaø font chöõ
Back
Chuù yù:
- Choïn kieåu goõ töø boä goõ Tieáng Vieät.
- Choïn font chöõ töông öùng töø chöông trình öùng duïng.
Neân goõ daáu cuoái töø ñeå UniKey
töï chænh ñuùng chính taû
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Thao taùc cô baûn vôùi Unikey
Chaïy file Unikey.exe töø thö muïc UniKey4RC ñeå môû boä goõ Unikey. Thoâng thöôøng, ta choïn nhö hình beân:

Back
+ Baûng maõ: VNI Windows.
+ Kieåu goõ: VNI.
+ Nhaán nuùt “Môû roäng” boû daáu check muïc “Baät hoäp thoaïi baøy khi khôûi ñoäng”.
+ Nhaán “Ñoùng”. Luùc naøy chöông trình ñaõ saün saøng laøm vieäc.
Baøi vieát minh hoïa baèng phieân baûn 4.0 RC chuaån chaïy treân taát caû caùc HÑH. Theo taùc giaû, neáu söû duïng Windows XP trôû leân thì baïn neân söû duïng phieân baûn UniKeyNT.
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Caùch chuyeån maõ Tieáng Vieät
Unikey cho pheùp chuyeån taát caû caùc baûng maõ tieáng Vieät thoâng duïng nhö: TCVN3, VNI, Unicode (pre-composed, decomposed, VIQR, VPS, VISCII, BK.HCM2, BK. HCM1, Vietware-X, Vietware-F, UTF-8, NCR(Hex/Decimal), Windows CP 1258.
Thao taùc ñôn giaûn vaø nhanh choùng ngay trong clipboard vaø text file.
Maëc duø Unikey cho pheùp chuyeån maõ töø text file (*.txt vaø *.rtf) nhöng theo kinh nghieäm thì baïn khoâng neân duøng chöùc naêng naøy. Chuùng ta chæ chuyeån maõ tröïc tieáp trong Clipboard maø thoâi.
Lyù do laø ñoâi khi Unikey chuyeån maõ khoâng chính xaùc neáu duøng text file. Rieâng chuyeån maõ töø clipboard cho keát quaû toát hôn nhieàu.
Sau ñaây laø thao taùc ñeå chuyeån maõ:
Next
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Caùch chuyeån maõ Tieáng Vieät
a. Duøng chuoät queùt choïn vuøng vaên baûn caàn chuyeån maõ roài nhaán Ctrl + C ñeå ñöa vaøo clipboard.
b. Nhaáp chuoät phaûi leân bieåu töôïng Unikey döôùi khai heä thoáng roài choïn “Coâng cuï … (CS+F6)”.
c. Hoäp thoaïi Unikey Toolkit xuaát hieän. Taïi ñaây, choïn maõ cho muïc “Nguoàn” vaø “Ñích”:
d. Nhaáp choïn Checkbox “Chuyeån maõ clipboard” roài nhaán nuùt “Chuyeån maõ”.
e. Chôø tyù … moät hoäp thoaïi thoâng baùo ñaõ hoaøn thaønh vieäc chuyeån maõ xuaát hieän, nhaán OK roài nhaán “Ñoùng” ñeå thoaùt chöông trình chuyeån maõ.
Xem phim minh hoïa: Chuyeån maõ töø Unicode sang VNI Windows.
f. Trôû laïi Word, nhaán Ctrl + V ñeå ñöa phaàn vaên baûn ñaõ chuyeån maõ vaøo söû duïng.
Next
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Caùch chuyeån maõ Tieáng Vieät
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Laøm gì khi khoâng goõ ñöôïc Tieáng Vieät ?
Baïn haõy kieåm tra caùc phaàn sau:
+ Neáu bieåu töôïng laø thì baïn haõy nhaáp chuoät vaøo ñoù ñeå chuyeån thaønh
+ Xem baûng maõ vaø kieåu goõ coù ñuùng chöa. Vd: Kieåu goõ: VNI, Baûng maõ: VNI Windows, …
+ Ñaõ choïn ñuùng font chöõ Tieáng Vieät chöa ?
+ Boû choïn muïc “Kieåm tra chính taû Tieáng Vieät”.
Neáu vaãn goõ ñöôïc Tieáng Vieät nhöng coù xuaát hieän moät soá loãi haõy xem phaàn “Höôùng daãn”. Taïi ñaây, baïn seõ tìm thaáy caùch xöû lyù moät soá loãi thöôøng gaëp.
Back
Unikey coù khaù ñaày ñuû caùc caùch xöû lyù nhöõng loãi thoâng duïng khi soaïn thaûo vaên baûng treân maùy tính.
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Laøm gì khi khoâng goõ ñöôïc Tieáng Vieät ?
Khoâng thaáy bieåu töôïng Unikey duø ñaõ môû roài?
Ñaây laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät vaø cuõng raát hieám gaëp. Caùch giaûi quyeát:
- Ctrl+Alt+del
- Choïn tab Processes
- Goõ u ñeå tìm ñeán
process cuûa unikey
- Click End Process
- Sau ñoù môû Unikey laïi.
Back
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Ñoá vui
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
Thạch Trương Thảo
Giaûi ñaùp thaéc maéc!

Baïn coù thaéc maéc veà vaán ñeà naøy.
Môøi baïn…
Back
Xin chaøo … Heïn gaëp laïi
Thaïch Tröông Thaûo
anhchanghieuhoc2002@gmail.com
anhchanghieuhoc2002@yahoo.com
0987 039 863
Back
TIN HỌC KEY
410 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP HCM.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓